Personvernerklæring

 

Innledning

Denne Personvernerklæringen er utarbeidet av Småkraft AS ("Småkraft AS") for å sørge for at du får den informasjonen vi er pålagt å gi deg, og som er nødvendig for at du skal kunne utøve dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslovgivning.

Personvernerklæringen gir deg informasjon om hva en personopplysning er, hvordan Småkraft AS behandler personopplysninger om deg, hva formålet med behandlingen er og hva som er grunnlaget for den behandlingen vi utfører. I tillegg beskriver vi hvilke rettigheter du har etter gjeldende personopplysningslovgivning og hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å bruke disse.

Generelt om personopplysninger

En personopplysning er en opplysning eller en vurdering som kan knyttes til en enkeltperson eller en mindre gruppe av mennesker. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på hva som kan anses for å være en personopplysning.

Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:
- Grunneiere
- Andre avtaleparter
- Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere

Småkraft ASs rolle som behandlingsansvarlig

Småkraft AS er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Som behandlingsansvarlig er Småkraft AS ansvarlig for å etterleve kravene i personopplysningslovgivningen som gjelder ved vår behandling av dine personopplysninger.

Hvilke personopplysninger om deg samler vi inn og behandler?

Grunneierforhold

Gjennom våre grunneieravtaler/ falleieavtaler vil vi få, bearbeide og lagre personopplysninger som er relatert til avtaleforholdet. Vi vil få, bearbeide og lagre følgende personopplysninger:

 • Navn, adresse, e- post adresser
 • Personnummer
 • Relevante avtaler
 • Økonomisk informasjon knyttet til avtalene

Ettersom Småkraft AS ofte inngår falleieavtaler med et kollegium av grunneiere, vil vi også ofte forholde oss til grunneierne som et kollegium. Økonomisk informasjon vil derfor deles åpent med dette kollegiumet.

Leverandørtjenester

I forbindelse med leveranser fra underleverandører vil Småkraft AS samle inn og behandle følgende personopplysninger:

 • Kontaktinformasjon. Dersom du er klientens kontaktperson eller en privatklient (en klient som er en fysisk person), vil vi samle inn og behandle ditt fulle navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og stillingstittel.
 • Faktureringsinformasjon. Vi lagrer opplysninger om hvilken bistand vi har utført for deg, tidspunktet for vår bistand og hvordan du mottar våre fakturaer (eksempelvis per post, ordinær post eller lignende), om og når fakturaene/fordringene har blitt betalt, og om fordringen har gått til inkasso.
 • Saksopplysninger. I forbindelse med enkelte leveranser vil vi innhente dokumenter og behandle personopplysninger om enkeltpersoners befatning eller tilknytning til sakskomplekset som er relevant for leveranser. Disse personopplysningene kan være om kontaktpersoner, ansatte, og representanter, samt andre tredjepersoner som har hatt en befatning med saken.

 

Markedsføring og arrangementer

Småkraft AS vil innhente og behandle følgende personopplysninger i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter:

 • Kontaktinformasjon. Fullt navn, e-postadresse, postadresse, telefonnummer og stillingstittel, samt hvem du eventuelt arbeider for/ representerer
 • Arrangementer. Hvilke arrangementer du har vært på i regi av Småkraft AS. Vi vil også lagre opplysninger om hvilke av dine arrangementer Småkraft AS har vært på, og hvilke personer som holdt eller arrangerte arrangementet.

Formålet med vår behandling av personopplysninger

Vi behandler personopplysningene fordi det er nødvendig for å etablere og administrere grunneierforholdet, leverandørforholdet, for sakshåndteringsformål, for faktureringsformål og for å kunne lagre saksdokumenter. Vi behandler også kontaktinformasjon, grunneierinformasjon og fakturainformasjon for å etterleve Småkraft ASs lovpålagte plikter.

Hva er behandlingsgrunnlaget for Småkraft ASs behandling av personopplysninger?

Dersom du er en grunneier, behandler vi kontaktinformasjon, informasjon om eiendomsforhold og informasjon om falleieberegninger. Dette gjør vi for å oppfylle vår gjeldende inngåtte avtale. Denne berettigede interessen er etablering av avtaleforholdet i tillegg til lovpålagte plikter etter lovgivningen.

Vi behandler også faktureringsinformasjon (som nærmere beskrevet ovenfor) for å oppfylle våre lovpålagte plikter etter bokføringslovgivningen.

Vi behandler personopplysningene beskrevet i Personvernerklæringen for formål knyttet til Småkraft ASs berettigede interesser. Disse berettigede interessene er markedsføring av Småkraft ASs arrangementer, kurs og seminarer, samt markedsføring av Småkraft ASs tjenester. Vi behandler også disse opplysningene i markedsføringsøyemed for å vite hvilken relasjon du har til Småkraft AS, samt for å kunne forbedre våre tjenester. Vi vurderer det slik at disse interessene overstiger hensynet til ditt personvern.

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere

Vi benytter oss av forskjellige tjenesteleverandører som yter IT- og andre administrative tjenester til oss. Vi har inngått databehandleravtaler med disse tjenesteleverandørene som pålegger de aktuelle selskapene å sørge for at personopplysninger som disse tjenesteleverandørene eventuelt behandler på vegne av oss er lagret på en sikker måte, at de ikke kommer uvedkommende i hende og at de heller ikke brukes til andre formål.

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til andre aktører enn de som er nevnt ovenfor, med mindre vi er lovpålagt å utlevere denne informasjonen.

Hvor lenge vil vi oppbevare dine personopplysninger?

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for, samt i samsvar med de følgende sletterutinene:

 • Faktureringsinformasjon og personopplysninger vil bli lagret i det tidsrommet som følger av lovpålagte krav, slik som bokføringslovgivningen og hvitvaskingslovgivningen.
 • Grunneierinformasjon vil lagres så lenge vi har et gjeldene avtaleforhold/ så lenge avtalen er aktiv.

 

Hvilke rettigheter har du?

Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Innsyn. Du kan ta kontakt om du ønsker å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Merk imidlertid at din rett til innsyn ikke gjelder for opplysninger som det i lov eller med hjemmel i lov er underlagt taushetsplikt for.
 • Retting. Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du kreve at vi retter opp i disse.
 • Sletting. Du kan be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge, med mindre vi eksempelvis er pålagt å oppbevare dine personopplysninger, eller dersom de relevante personopplysningene er nødvendige for å dokumentere et løpende avtaleforhold. Personinformasjon knyttet til en grunneieravtale vil ikke kunne slettes, så lenge avtalen er aktiv.

Hva gjør vi for å besørge at dine personopplysninger er sikret?

Som behandlingsansvarlig for dine personopplysninger har vi det overordnede ansvaret for å sørge for at dine personopplysninger behandles og oppbevares på en sikker måte. Dette innebærer at vi må treffe tekniske og organisatoriske tiltak som er egnet til å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Av sikkerhetsmessige grunner er det begrenset hvor mye vi kan utdype hvilke tekniske sikkerhetstiltak vi har gjennomført og etablert. Vi kan imidlertid si at alle våre ansatte er pålagt taushetsplikt om dine personopplysninger der dette er nødvendig, at vi har truffet tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre integriteten og tilgjengeligheten av dine personopplysninger, og at slike opplysninger ikke kommer på avveie.

Datatilsynet og gjeldende personopplysningslovgivning

For å føre tilsyn med virksomheters behandling av personopplysninger er det opprettet et Datatilsyn. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende en klage til Datatilsynet. Du kan også klage til datatilsyn i EU/EØS-land der du har ditt vanlige bosted, arbeidssted eller der den påståtte overtredelsen har funnet sted. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du på deres hjemmeside. På hjemmesiden finner du også ytterligere informasjon om våre plikter og dine rettigheter etter gjeldende personopplysningslov.

Den til enhver tid gjeldende personopplysningslovgivning er tilgjengelig på Lovdata.

Endringer

Vi kan fra tid til annen revidere denne Personvernerklæringen som følge av at vår behandling av personopplysninger endrer seg eller som følge av ny personopplysningslovgivning. Når Personvernerklæringen endres, vil en oppdatert versjon publiseres på vår hjemmeside. Ved vesentlige endringer vil vi sende ut Personvernerklæringen direkte til din e-postadresse, dersom vi har registrert denne.

Vi anbefaler likevel at du fra tid til annen ser igjennom Personvernerklæringen når du besøker vår hjemmeside.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg eller ønsker å bruke en av rettighetene dine, kan du sende en henvendelse til:

Småkraft AS
Solheimsgaten 15
5058 Bergen

Telefon: 55607400