Tysseelva

 

Tysseelva kraftverk ligger på Tysse i Suldal kommune i Rogaland fylke. Kraftverket er prosjektert med inntaksdam på kote 390, bestående av et tradisjonelt småkraftinntak i elven. Vannveien har en samlet lengde på ca. 1900 meter med nedgravd rør. Kraftstasjonen plasseres på kote 50 og vil bli utført som et standard overbygg i kjent Småkraft stil.

Status juni 2016

Betongarbeid godt i gang og dam konstruksjon tilnærmet ferdig. Rørlegging pågår. Startet med duktile rør ved kraftstasjon og legger oppover mot inntaket. Vei til stasjon er ferdig. Betongarbeidet med kraftstasjon pågår for fullt.

Status mars 2016

Ved inntak renskes det og klargjøres for å etablere damfot og klargjøring for å starte sprengning og betongarbeid. Hele rørgaten er hugget og betydelig med skog er fjernet. Permanent vei til inntak er påbegynt og fjellparti som måtte forseres er nå ferdig sprengt og flytting av masser pågår. Vei til stasjon er påbegynt og stasjonstomt er avdekket. Prosjektering av stasjon pågår og en arbeid med utløpskanal blir det første betongarbeidet

Status februar 2016

Skogrydding pågår ved inntak. Hele rørgaten er hugget og betydelig med skog er fjernet. Permanent vei til inntak er påbegynt og fjellparti som måtte forseres er nå ferdig sprengt og flytting av masser pågår. Vei til stasjon er påbegynt og stasjonstomt er avdekket. Prosjektering av stasjon pågår og en arbeid med utløpskanal blir det første betongarbeidet.

Status november 2015

Arbeidet med skogrydding er godt i gang. Skogeier har samtidig med skogryddingen til kraftutbyggingen valgt å hogge skog på egen grunn i samme omgang. Det er derfor mye skog som skal hogges. Samtidig er arbeidet med å lage vei til kraftstasjonen og avdekking av tomt til kraftstasjonen under utførelse.

Status oktober 2015

Det arbeides med godkjenning av Detalj- og Miljøplan. Det er betydelig med skog som skal ryddes og arbeidet med å rydde skog vil starte så snart alle tillatelser er på plass.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
10,5 km2
sommer: 100l/s, vinter 60l/s
390 m
50 m
340 m
16,6 GWh
830 husstander

_norgeskart01