Sølia

 

Sølia kraftverk ligger i Storelva i Vassdalen i Fjaler kommune. Etter navnet å dømme skulle det ligge godt til rette for elvekraftverk. Fallretten er eid av 4 bruk.  Grunneiere var bevisste på at elva kunne ha et godt potensiale for kraftproduksjon. Hvordan verdiskapningen fra elva skulle realiseres var også tidlig klart.  Grunneiere valgte i 2008 å ta prosjektet videre til bygging i avtale med Småkraft.

Vinteren 2010 ga NVE planene for Sølia kraftverk fritak for konsesjonsplikt. Detaljplaner kom rimelig fort på plass med Fjaler kommune, mens tilkobling til nettet tok lenger tid å etablere.  Høsten 2014 kunne man beslutte investering, og byggingen startet.  Sommeren 2016 var kraftverket klar til å levere sitt bidrag i form av ny fornybar energi og lokale næringsinntekter.

Pent tilpasset i terrenget, ligger nå Sølia kraftverk.

Prosjektet

Gjennomføringen av prosjektet har hatt sine utfordringer underveis, inkludert flere flommer i byggeperioden.

På den positive siden har lokal entreprenør og andre leverandører holdt fremdriften. Dette, sammen med et operativt prosjektteam, har sørget for at prosjektet ble ferdigstilt innenfor tidsplanen.

Samarbeidet med grunneierne har vært godt.  Deres bidrag i form av lokal kunnskap og tilstedeværelse, i alle faser, har bidratt til god prosjektgjennomføring.

Sølia kraftverk har tilsig fra et nedbørsfelt  på 23,8 km2. Minstevassføringen er 140 l/s – hele året.  Inntak på kote 229,5 og kraftstasjon på kote 166 gir en fallhøyde på 63,5 meter. Produksjonen er estimert til 6,35 GWh i et normalår. Dette tilsvarer strømforbruket til 318 hustander.

Francisturbinen har en maksimal slukeevne på 3.83  l/sek og driver en generator på 2200 kVA, 6,6 kV. All strøm transformeres opp til 22 kV og leveres på nettet.

Inntak er bygget som en betongterskel med overløp. Selve inntakskonstruksjonen er et konvensjonelt inntak i betong. Inntaket er godt tilpasset terrenget på stedet, og fremstår som et beskjedent inngrep.

Rørgaten er i GRP og duktile støpejern, og er nedgravd fra inntak og til stasjon. Lengden er 660 m og diameter er 1200 mm.

Kraftstasjonsbygget er oppført i kjent Småkraftstil, er på 80 m2, bygget i dagen og godt integrert i terrenget. Avløpet føres i rør ut i Storelva like nedenfor vei til Brattelia

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
23,8 km2
140 ls
229,5 m
166,5 m
63 m
6,3 GWh
315 husstander

_norgeskart01