Søberg

 

Søberg kraftverk nyttegjøre avløpet fra et felt på 18,1 km² av vassdraget i et fall fra 225 moh. ned til kote 40. Storelva tas inn hvor Storelva og en bekk fra Stortuva renner sammen. Vannvegen består øverst av grovhull/tunnel i fjell og nederst av nedgravd rør fram til kraftstasjon i dagen på kote 40 litt oppstrøms Storelvas utløp i Søbergsvatnet.
Prosjektet vil gi en årlig produksjon på 16,2 GWh i et midlere år. Dette fordeler seg med 11,1 GWh sommerkraft og 5,1 GWh vinterkraft. Kraftverkets maksimale slukeevne er 3,3 m3/s, og minste slukeevne blir 0,11m3/s.

Søberg kraftverk i Bindal kommune i Nordland, og vil gi en årlig produksjon på 16,2 GWh Prosjektet er et samarbeid mellom Småkraft og grunneier Plathes Eiendommer.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer

18,1 km2
400 l/s Sommer 60 l/s vinter
221 m
40 m
181 m
16,2 GWh
810 husstander

_norgeskart01