Rasdalen

 

Rasdalselva kommer ned et sidedalføre fra sør ved Bolstadøyri, ca 4 mil vest for Vossevangen.
Kraftstasjonen er plassert i dagen ved foten av dalsiden, rett ved E16, ca 100 m før samløpet med Bolstadelvi (Vosso).

Historien og Rasdalen
Navnet Rasdal har ikke med ras å gjøre, men med vann. Dalen har fått sitt navn etter den høye fossen nedenfor gårdene, som fra gammelt av lød navnet Hradall. Dette betyr «den raske», «han som skynder seg». Senere falt H vekk og dalens navn skiftet til Radallsdal og etter hvert til Rasdal.

Rasdalen har hatt bosetning helt siden den eldre jernalder. Elva hadde oppigjennom en vesentlig betydning for gårdene i dalen. Her fantes kvernhus, slipesteiner og senere, sag. Det var også etablert demning med luke i Rasdalsvannet, slik at en fikk sikret drift i de tekniske installasjonene selv i tørre perioder av året.

Rasdalselva renner ut i Bolstadelva, som er kjent for sitt tradisjonelt rike laksefiske med en laksestamme med spesielt store individer. Laksefisket var en vesentlig inntektskilde for grunneierne i området.

Rasdalen fikk vei først i 1954 og deretter elektrisitet i 1956, og i perioder har dalen hatt egen skole.

Prosjektet
Rasdalselva var, som del av samla plan for vassdrag, tidligere tenkt overført til Bergsdalsvassdraget. Dette var det stor lokal motstand mot, og planene ble lagt på is. I 2006 ble det søkt konsesjon om å utnytte vannfallet i Rasdalen og da som et rent elvekraftverk, uten noen form for overføring eller magasinering. Konsesjon ble gitt og anlegget fikk sin byggestart på vårparten i 2008. Rent byggeteknisk bød prosjektet på store utfordringer, med vannvei dels i fjell og dels i grøft med mer enn 30º helning. Prosjektet ble gjennomført på en svært tilfredsstillende måte av alle involverte og kraftverket var ferdigstilt i november 2009. Rasdalen kraftverk er blitt et anlegg som grunneiere og Småkraft er særdeles stolte av.

Det er laget en helt spesiell film av inntaket til Rasdalen kraftverk den kan du se ved å klikke her.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Minstevannsføring
Inntakskote
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer
13,9 km2
110 l/s
300 m
20 m
280 m
17,9 GWh
920 husstander

_norgeskart01