Bergstø

 

Bergstø kraftverk utnytter et fall mellom kote 615 og kote 375 i Stølselva som renner ut i Dalelva som igjen renner ut i Rullestadvatnet og videre ut i Åkrafjorden ved Fjæra. Konsesjon for bygging ble gitt 19. juni 2007.

Bergstø kraftverk er satt i drift pr. desember 2009.

Det er ingen reguleringsmagasiner eller overføringer i forbindelse med denne utbyggingen. Kraftstasjonen kjøres etter tilsiget i elven. Det er bygget en betongdam på kote 615. Overløpsdammen er 2 meter høy i hovedelven, mens dammen er 3,5 m høy ved inntaket. Inntaket er sprengt ut i fjell rett ved siden av.

Fra inntaket er det lagt et støpejernsrør ned til kraftstasjonen. Hele røret ligger i fjellgrøft og tilløpsrøret er gravd ned på hele strekningen. Bergstø ble påbegynt juni 2008 og satt i drift desember 2009.

Kun overbygget på kraftstasjonen er synlig. Avløpet fra turbinen går i et kort rør frem til kulvert under europaveien like ved. Kraftstsjonen fremstår som et enkelt trebygg med glassfasade mot hovedvei. I stasjonen er det installeret en vertikal 6 stråles Pelton turbin med tilhørende 2,9 MW generator. Slukeevne 1,55 m3/sek. Vannveien er et 700 mm duktil støpejernsrør med en lengde på 1380 m. Kraftverket er tilkoblet via 22 kV høyspentkabel i bakken frem til 22 kV linjen mellom Odda og Etne. Linjen går gjennom hoveddalen, 150 m fra kraftstasjonen.

 

Teknisk informasjon

  Nedbørsfelt
Inntakskote
Minstevannsføring
Kraftstasjonkote
Fallhøyde
Produksjon
Tilsvarer

8,74 km2
615 m
150l/s sommer 65l/s vinter
375 m
240 m
9 GWh
490 husstander

_norgeskart01