Småkraft utvikler verdier

Småkraft samarbeider med fallrettshavere over hele landet for å utvikle gode kraftprosjekter. Prosjekter som bidrar til klimavennlig energi, næringsinntekter og optimisme i mange lokalsamfunn.

 

MERVERDI - TRYGT - ENKELT

Å skulle føre et prosjekt fra ide til plan, plan til iverksettelse og helt fram til ferdigbygd kraftverk, er en mangesidig og krevende oppgave. Når byggefasen er tilbakelagt, kreves kvalitet og kontroll med såvel fysisk drift som kraftomsetning.

Småkraft har den tilnærming at det naturgitte utgangspunktet ligger i elva, men at den økonomiske verdien av et kraftprosjekt avhenger av utbyggerens konsept og kompetanse. Evnen til å ta gode beslutninger og gjennomføre disse på en god måte krever kompetanse. Kompetanse, industriell tilnærming og evne til å ta risiko er vårt bidrag for å skape merverdi i et prosjekt, på en trygg  og enkel måte for våre samarbeidspartnere.

 

Kraftomsetning

Småkraft oppnår høyere kraftpriser til lavere kostnad.

Historisk har det vært vanlig å se småkraftverk inngå fastprisavtaler for hele eller deler av produksjonen. Dette er ofte defensivt motivert utfra et ønske om å redusere finansiell risiko. Som all annen risikoreduksjon, er også dette et kostbart grep når en tredjepart tar seg betalt for å omsette kraften til faste priser. Slike avtaler beskjærer overskuddsmuligheten i kraftverket.

Småkraft har soliditet og ryggrad til å kunne selge i spotmarkedet dvs. til flytende priser når dette er hensiktsmessig. Vi har gjennom våre eiere i Statkraftalliansen betydelig kompetanse og innsikt i kraftmarkedene og søker alltid å benytte denne til å optimalisere verdien av strømproduksjonen.

Det kan forventes at el-sertifikatmarkedet vil bli ustabilt - spesielt i startfasen. Også her vil vi ha innsikt/kunnskap til å kunne utnytte dette markedet for å oppnå bedre sertifikatpriser.

Videre har vi effektive løsninger som sikrer at kraftproduksjonen og el.sertifikater blir solgt med minimale kostnader.

 

Drift

Småkraft driver kraftverkene effektivt

God drift av et småkraftverk handler om gode rutiner for vedlikehold og ettersyn og rask aksjon om noe uforutsett skulle inntreffe.

Småkraft driver kun med småkraftverk. Vi har ikke andre forretningsområder som krever vår innsats. Vårt fokus er rettet inn mot å bygge og drive småkraftverk så effektivt som mulig. Et stort antall kraftverk med standardiserte løsninger over hele landet, hjelper oss til å bli effektive kraftverksoperatører.

Våre kraftverk driftes i tett samarbeid med grunneiere i det enkelte prosjekt. Dermed oppstår fordelen i å kombinere vår spesialiserte kompetanse med den lokale nærheten til kraftverket som grunneiere har. Dette har vist seg å fungere godt i de anlegg vi har i drift i dag.

 

Finansiering

Tilgang på kapital og vilkårene for dette har svært stor betydning for økonomien i et kraftprosjekt.

Småkraftutbygging er svært kapitalintensiv virksomhet. Gitt at alle prosjekter i vår portefølje kan realiseres, representerer disse en investering på i størrelsesorden 6 mrd.kroner.

Kapitalmarkedene har nylig demonstrert sin iboende ustabilitet. Samtidig vil det i alle kraftprosjekter være et behov for sikker tilgang på kapital til lav kostnad og forutsigbare vilkår. Småkraft har god tilgang på kapital og tilbyr finansiering på vilkår som ivaretar disse ønskene.