SMÅKRAFT AVSLUTTER ÅRET MED Å TA OVER TO NYE KRAFTVERK

SMÅKRAFT AVSLUTTER ÅRET MED Å TA OVER TO NYE KRAFTVERK

Småkraft AS tok 14.desember over kraftverkene «Grytendal» i Bindal Kommune fra NGK Utbygging, og «Kvitåi» i Tinn Kommune fra Småkraft Utbygging. Kraftverkene er fullautomatiserte, fjernstyrte, og inngår i Småkraft sin standardiserte driftsplattform. Ingen har mer erfaring i drift av småkraftverk enn oss, og vår skalerbare modell er nøkkelen til at vi klarer å ta i mot ny produksjon til lavere kostnader enn noen andre, sier administrerende direktør i Småkraft Halle Aslaksen.

Kraftverkene har en installert effekt på 9 MW og en samlet årlig produksjon på 28 GWh. De reduserer årlige utslipp av klimagasser med 226 tonn CO2 ekvivalenter.

Småkraft AS er i dag Europas største operatør av småkraftverk med 106 kraftverk i drift og en samlet årlig portefølje på 1.1 TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 68000 husstander

Selskapet har en uttalt ambisjon om å nå 2 TWh innen 2022. Dette vil skje gjennom utbygging av egne konsesjoner og oppkjøp i markedet. For å nå dette målet er vi avhengig av utbyggingsselskaper som viser evne til gjennomføring. NGK Utbygging og Småkraft Utbygging er selskaper med stor kompetanse innen bygging av småkraftverk, og vil være sentrale samarbeidspartnere i den veksten som kommer, sier Aslaksen.

Overtagelsene av kraftverkene avslutter et innholdsrikt år for oss. Vi har tatt over seks kraftverk med en samlet produksjon på 90 GWh, inngått flere nye kjøpsavtaler, utstedt vårt første grønne obligasjonslån, og utviklet selskapet i tråd med vår strategiske plan.

SMÅKRAFT WRAP UP THE YEAR BY TAKING OVER TWO NEW HYDROPOWER PLANTS

On December 14th Småkraft AS took over the power plants “Grytendal” in the municipality of Bindal from NGK Utbygging, and “Kvitåi” in the municipality of Tinn from Småkraft Utbygging. The power plants are fully automated, remotely controlled, and will be included in Småkraft’s standardized operational platform. No on has more experience than us when it comes to operating small-hydropower-plants, and our scalable model is key with regards to receiving new production at a lower cost than anyone else, says CEO of Småkraft Halle Aslaksen.

The plants have an installed power of 9 MW, and a total annual production of 28 GWh. They reduce annual emissions of greenhouse gases by 226 tons of CO2 equivalents.

Småkraft AS is today Europe’s largest operator of small-hydropower-plants, with 106 plants in operation and a total annual portfolio of 1,1 TWh. This is equivalent of 68000 households.

The company has an expressed ambition to reach 2 TWH by 2022. This will happen through construction of own concessions and acquisitions in the market place. To reach our goal we depend on construction companies that can deliver on target. NGK Utbygging and Småkraft Utbygging are companies with considerable expertise constructing small-hydropower-plants and they will be key strategic partners in the growth that is ahead of us, says Aslaksen.

The latest additions wrap up to an eventful year for Småkraft. In total six new power plants, and 90 GWh have been added, we have signed several new sales purchase agreements, placed our first green bond, and developed the company in line with our strategic plan.

 

SMÅKRAFT KJØPER KRAFTVERK I ULLSFJORD, NORDKRAFT SKAL BYGGE OG DRIFTE

Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.

Nordkraft har utviklet disse prosjektene over flere år, og skal nå stå for utbyggingen. Endelig konsesjon ble gitt i juni 2018. Etter planen skal kraftverkene settes i drift høsten 2020, og overleveres Småkraft AS i september 2021.

- Denne signeringen avslutter nok et begivenhetsrikt år for oss i Småkraft, sier administrerende direktør Halle Aslaksen. - Vi har en plan om å vokse med 300 GWh per år, så denne avtalen med Nordkraft er et godt bidrag for fremtidig vekst.

Vinn-vinn for begge parter

- Partnerskapet med Småkraft er noe vi ser frem til. Det er helt i linje med vår strategi, hvor andres kapital kombinert med vår kompetanse innen utvikling og drift, skaper vinn-vinn, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft AS.

Kraftverkene har installert effekt på hhv. 8,7 MW og 8,9 MW og har en forventet midlere produksjon på 47 GWh. Kraftverkene vil ligge vakkert plassert langs Ullsfjord i Tromsø Kommune.

- Sammen med salget har vi signert en energidriftsavtale, og vi er fornøyd med å kunne tilby effektiv drift også til Norges største småkraftselskap, sier han. Når kraftverkene er ferdigstilt vil Nordkraft ha driftsansvar for 29 kraftverk, med en totalproduksjon på 1,8TWh/år.

Samarbeid kan realisere flere fornybarprosjekter

- Nord-Norge er et viktig område for oss i Småkraft, hvor vi allerede har 21 kraftverk. I tillegg til Ritaelva og Sveingard har vi også signert to andre kraftverk i Nord-Norge og ser på flere andre konkrete prosjekter. Det finnes fremdeles mange gode småkraftprosjekter i Nord-Norge, som vi mener kan realiseres over de nærmeste årene. Vi håper at vår modell og godt samarbeid med nøkkelaktører kan være en viktig bidragsyter for å realisere gode fornybarprosjekter i nord, fortsetter Aslaksen.

- Vi har forhåpninger om at dette partnerskapet kan skape andre felles forretningsmuligheter, sier Frantzen.

- Vår forretningsmodell baserer seg på samarbeid med lokale krefter. Prosjektene vi er involvert i legger alltid igjen store verdier lokalt gjennom falleieutbetalinger til grunneiere, eiendomsskatt til kommunene og økonomiske ringvirkninger ved bruk av lokale entreprenører og leverandører, avslutter Aslaksen.

Kontakt:

Halle Aslaksen, adm. dir. Småkraft AS: halle.aslaksen@smaakraft.no +47 982 96 069
Eirik Frantzen, adm. dir. Nordkraft AS: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002

Småkraft AS

Småkraft AS eier 104 kraftverk over hele Norge med samlet midlere årsproduksjon på over 1,1 TWh. Småkraft sin modell baserer seg på samarbeid med lokale grunneiere for å realisere og forvalte fornybare ressurser. Grunneierne leier ut vannfallet til Småkraft i en tidsbegrenset periode og får utbetalt falleie i perioden. Småkraft samarbeider med over 600 grunneiere over hele Norge.

Nordkraft AS

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konseptet Energidrift innebærer at Nordkraft leder, drifter, vedlikeholder og forvalter kraftverkene. Noe som gjøres med over 100 års erfaring. Med det tilbys finansielle aktører, nettselskap, grunneiere og andre at Nordkraft kan ta ansvaret for den totale driften av deres kraftverk.

Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %), Hålogaland Kraft (16,6 %) og Troms Kraft AS (5,33 %).

 

MELA KRAFTVERK I SNÅSA OFFISIELT ÅPNET

Mela kraftverk er et vannkraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag. Det utnytter et fall på 260 meter fra Movatnet. Installert effekt er 3,74 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er ca 11,8 GWh. Kraftverket har inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon er plassert på kote 100 og er bygget i kjent Småkraft stil.

 

GRØNT OBLIGASJONSLÅN PÅ 50 MEUR UTSTEDT

Småkraft AS har sammen med ABG Sundal Collier, SEB og Nordea utstedt sitt første grønne obligasjonslån på 50 MEUR den 22. oktober 2018.

Lånet er et bullet- lån med fem års løpetid og flytende rente på 3m Euribor + 1.90% p. a. «Småkraft er på en formidabel og spennende reise, hvor vi i stort monn utløser ny fornybar energi. », sier CEO i Småkraft, Halle Aslaksen. «Dette obligasjonslånet er et stort og viktig skritt for oss. » «Vi bygger bro mellom tilgjengelig kapital og bærekraftig lokal verdiskapning.

Småkrafts grønne og robuste business modell/case/profil mottok sterk interesse fra investorer, » sier CFO i Småkraft, Erik Røysem Sterud. «Nå står vi godt rustet for det videre arbeidet med å skape verdier sammen med og for investorer, lokale grunneiere og lokalsamfunn over hele Norge»

Småkraft AS has together with our advisors ABG Sundal Collier, SEB and Nordea successfully placed its first 50 MEUR green bond on the 22nd October 2018.

The bond is a 5 year bullet loan with a floating rate coupon of 3m EURIBOR + 1.90% pa. “Småkraft is on an exciting journey, releasing significant volumes of new renewable energy, ” says CEO in Småkraft, Halle Aslaksen. “This green bond is a huge and important step for us as a company. ”

“Småkraft’s green and sustainable business model/case/profile? attracted significant interest from investors”, says CFO in Småkraft, Erik Røysem Sterud. “We bridge available capital with local, sustainable investment opportunities, creating both financial and non- monetary values for local landowners, communities and investors throughout Norway

 

TRE NYE KRAFTVERK OVERTATT FRA NGK UTBYGGING AS

Sigdestad Kraftverk AS, Sandneselva Kraftverk og Fiskløysa Kraftverk AS

Småkraft tar over driftsansvaret for alle tre kraftverkene. Kraftverkene er de tre nyeste tilskuddene til vår portefølje. Til sammen har Småkraft overtatt fire nye kraftverk i 2018. Overtagelsene gjør at Småkraft AS nå har 104 kraftverk i sin portefølje.

12. oktober åpnet ordfører Karsten Totland Sandneselva Kraftverk foran vel 80 oppmøtte små og store skuelystne. Vi i Småkraft synes dette er et godt bilde på hva kraftverkene betyr i lokalsamfunnene, for lokal verdiskapning og hvordan spesialiserte utbyggere og solide langsiktige driftsorganisasjoner sammen med lokale krefter kan skape varige verdier i distriktet.

Vi gleder oss til å produsere mye grønn energi med kraftverkene i årene som kommer, i samarbeid med de lokale grunneierne.

Småkraft has recently acquired three new powerplants from seller NGK Utbygging AS: Sigdestad Powerplant, Sandneselva Powerplant and Fiskløysa Powerplant. Småkraft will operate all three powerplants going forward together with local operators. The powerplants grows the Småkraft platform to 104 powerplants.

One of the powerplants, Sandneselva Powerplant, had official opening with mayor in Masfjorden Municipality, Karsten Totland. More than 80 local habitants attended the opening. This shows what small powerplants mean for local communities, how they contribute to local businesses and how specialized construction companies together with long term owners and professional operators generate sustainable value.

Småkraft looks forward to produce renewable energy with the powerplants in the years to come, together with local land owners.

 

Sigdestad Kraftverk

Beliggenhet: Ålfoten, Bremanger Kommune, Sogn og Fjordane
Fallhøyde: 141 m
Turbintype: Francis
Effekt: 9,0 MW
Årlig produksjon: 28 GWh
Kontaktperson Småkraft: Bjørnar Halvorsen

 

Sandneselva Kraftverk

Beliggenhet: Masfjordnes, Masfjorden Kommune, Hordaland
Fallhøyde: 213 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,3 MW
Årlig produksjon: 6,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Terje Marthinussen

Fiskløysa Kraftverk

Beliggenhet: Lierne Kommune, Nord Trøndelag
Fallhøyde: 187 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 5,1 MW
Årlig produksjon: 17,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Inge Hansen

 

PLANNED ISSUEING OF SECURED GREEN BONDS

Green Bond investor meetings announced

“Småkraft AS has mandated ABG Sundal Collier, Nordea and SEB as Joint Lead Managers to arrange a series of fixed income investor meetings in the Nordics and Germany on 9 -19 October 2018.

Subject to inter alia market conditions, an EUR-denominated senior secured green bond issue may follow. The proceeds from the potential bond issue will be used to refinance outstanding debt, to finance new hydropower plants and for general corporate purposes”

 

 

KARTLEGGING AV ELVEMUSLING OG FISK I ELSTADELVA

 

NINA fikk en henvendelse høsten 2016 fra Småkraft AS, Bergen, med forespørsel om å gjennomføre en undersøkelse i Elstadelva i forbindelse med Knutfoss kraftverk. Småkraft AS hadde overtatt Knutfoss kraftverk i 2014 og ønsket nå å se på utviklingen av bestanden av elvemusling i Elstadelva oppstrøms og nedstrøms kraftverket. NINA utarbeidet et prosjektforslag som ble presentert for Småkraft AS i oktober 2016. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fikk også forelagt prosjektgrunnlaget, men hadde ingen kommentarer til det foreslåtte opplegget. NINA fikk derfor i november 2016 i oppdrag å undersøke forekomsten av elvemusling og fisk i Elstadelva, Grong kommune.

Link til rapporten