SMÅKRAFT SIN KLAGE FØRTE FRAM

Statnett hadde ikke rett til å kreve 20 millioner

Øyvind Lie Journalist Publisert: 2018-01-10 10:12:58.0 55

I Jondal står 55 MW småkraft på vent, men Statnett krever garanti for å bygge ny linje. NVE vil nekte Statnett å kreve småkraft-garanti NVE mener Statnett ikke hadde hjemmel til å kreve 20 millioner kroner i garanti fra småkraftutbyggere i Jondal for utredninger av mer nett. MW småkraft med konsesjon i Jondal kommune i Hordaland mangler nettkapasitet. For å bøte på dette, sendte Statnett i fjor ut et forslag til avtale der produsentene skal stille garanti for 20 millioner kroner til utredning før en eventuell investeringsbeslutning på en linje mellom Eidefoss og Mauranger og en transformator i Mauranger. Småkraft AS, som eier to planlagte kraftverk i Jondal og som ifølge Statnett skulle stilt 4,1 millioner kroner i garanti, klaget saken inn for NVE.

NVE har ennå ikke fattet endelig vedtak i saken. Men i et varsel om vedtak fra desember, som Europower har sett, skriver direktoratet at de vurderer å treffe vedtak om at Statnett ikke har hjemmel i forskriften til å kreve et garantibeløp for utredningskostnader knyttet til regionalnettsledningen Mauranger-Jukla-Eidesfoss og transformatoren i Mauranger. NVE understreker i sitt varsel om vedtak at regionalnettsledningen det er snakk om, vurderes som den av masket nett. «NVE har i praksis aldri tillatt at det fastsettes anleggsbidrag i masket nett. Ved tidligere spørsmål om det kan kreves garantier for kostnader i masket nett, har NVE stilt som kriterium at det må kunne kreves anleggsbidrag», skriver direktoratet.

Link til artikkel