SMÅKRAFT AVSLUTTER ÅRET MED Å TA OVER TO NYE KRAFTVERK

SMÅKRAFT AVSLUTTER ÅRET MED Å TA OVER TO NYE KRAFTVERK

Småkraft AS tok 14.desember over kraftverkene «Grytendal» i Bindal Kommune fra NGK Utbygging, og «Kvitåi» i Tinn Kommune fra Småkraft Utbygging. Kraftverkene er fullautomatiserte, fjernstyrte, og inngår i Småkraft sin standardiserte driftsplattform. Ingen har mer erfaring i drift av småkraftverk enn oss, og vår skalerbare modell er nøkkelen til at vi klarer å ta i mot ny produksjon til lavere kostnader enn noen andre, sier administrerende direktør i Småkraft Halle Aslaksen.

Kraftverkene har en installert effekt på 9 MW og en samlet årlig produksjon på 28 GWh. De reduserer årlige utslipp av klimagasser med 226 tonn CO2 ekvivalenter.

Småkraft AS er i dag Europas største operatør av småkraftverk med 106 kraftverk i drift og en samlet årlig portefølje på 1.1 TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt 68000 husstander

Selskapet har en uttalt ambisjon om å nå 2 TWh innen 2022. Dette vil skje gjennom utbygging av egne konsesjoner og oppkjøp i markedet. For å nå dette målet er vi avhengig av utbyggingsselskaper som viser evne til gjennomføring. NGK Utbygging og Småkraft Utbygging er selskaper med stor kompetanse innen bygging av småkraftverk, og vil være sentrale samarbeidspartnere i den veksten som kommer, sier Aslaksen.

Overtagelsene av kraftverkene avslutter et innholdsrikt år for oss. Vi har tatt over seks kraftverk med en samlet produksjon på 90 GWh, inngått flere nye kjøpsavtaler, utstedt vårt første grønne obligasjonslån, og utviklet selskapet i tråd med vår strategiske plan.

SMÅKRAFT WRAP UP THE YEAR BY TAKING OVER TWO NEW HYDROPOWER PLANTS

On December 14th Småkraft AS took over the power plants “Grytendal” in the municipality of Bindal from NGK Utbygging, and “Kvitåi” in the municipality of Tinn from Småkraft Utbygging. The power plants are fully automated, remotely controlled, and will be included in Småkraft’s standardized operational platform. No on has more experience than us when it comes to operating small-hydropower-plants, and our scalable model is key with regards to receiving new production at a lower cost than anyone else, says CEO of Småkraft Halle Aslaksen.

The plants have an installed power of 9 MW, and a total annual production of 28 GWh. They reduce annual emissions of greenhouse gases by 226 tons of CO2 equivalents.

Småkraft AS is today Europe’s largest operator of small-hydropower-plants, with 106 plants in operation and a total annual portfolio of 1,1 TWh. This is equivalent of 68000 households.

The company has an expressed ambition to reach 2 TWH by 2022. This will happen through construction of own concessions and acquisitions in the market place. To reach our goal we depend on construction companies that can deliver on target. NGK Utbygging and Småkraft Utbygging are companies with considerable expertise constructing small-hydropower-plants and they will be key strategic partners in the growth that is ahead of us, says Aslaksen.

The latest additions wrap up to an eventful year for Småkraft. In total six new power plants, and 90 GWh have been added, we have signed several new sales purchase agreements, placed our first green bond, and developed the company in line with our strategic plan.