KARTLEGGING AV ELVEMUSLING OG FISK I ELSTADELVA

 

NINA fikk en henvendelse høsten 2016 fra Småkraft AS, Bergen, med forespørsel om å gjennomføre en undersøkelse i Elstadelva i forbindelse med Knutfoss kraftverk. Småkraft AS hadde overtatt Knutfoss kraftverk i 2014 og ønsket nå å se på utviklingen av bestanden av elvemusling i Elstadelva oppstrøms og nedstrøms kraftverket. NINA utarbeidet et prosjektforslag som ble presentert for Småkraft AS i oktober 2016. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fikk også forelagt prosjektgrunnlaget, men hadde ingen kommentarer til det foreslåtte opplegget. NINA fikk derfor i november 2016 i oppdrag å undersøke forekomsten av elvemusling og fisk i Elstadelva, Grong kommune.

Link til rapporten