Småkraft kjøper kraftverk i Ullsfjord, Nordkraft skal bygge og drifte

Småkraft og Nordkraft har inngått en avtale der Småkraft kjøper kraftverkene Ritaelva og Sveingard i Tromsø kommune, og Nordkraft skal stå for utbygging og drift. Dette er et partnerskap som er vinn-vinn for begge parter.

Nordkraft har utviklet disse prosjektene over flere år, og skal nå stå for utbyggingen. Endelig konsesjon ble gitt i juni 2018. Etter planen skal kraftverkene settes i drift høsten 2020, og overleveres Småkraft AS i september 2021.

- Denne signeringen avslutter nok et begivenhetsrikt år for oss i Småkraft, sier administrerende direktør Halle Aslaksen. - Vi har en plan om å vokse med 300 GWh per år, så denne avtalen med Nordkraft er et godt bidrag for fremtidig vekst.

Vinn-vinn for begge parter

- Partnerskapet med Småkraft er noe vi ser frem til. Det er helt i linje med vår strategi, hvor andres kapital kombinert med vår kompetanse innen utvikling og drift, skaper vinn-vinn, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft AS.

Kraftverkene har installert effekt på hhv. 8,7 MW og 8,9 MW og har en forventet midlere produksjon på 47 GWh. Kraftverkene vil ligge vakkert plassert langs Ullsfjord i Tromsø Kommune.

- Sammen med salget har vi signert en energidriftsavtale, og vi er fornøyd med å kunne tilby effektiv drift også til Norges største småkraftselskap, sier han. Når kraftverkene er ferdigstilt vil Nordkraft ha driftsansvar for 29 kraftverk, med en totalproduksjon på 1,8TWh/år.

Samarbeid kan realisere flere fornybarprosjekter

- Nord-Norge er et viktig område for oss i Småkraft, hvor vi allerede har 21 kraftverk. I tillegg til Ritaelva og Sveingard har vi også signert to andre kraftverk i Nord-Norge og ser på flere andre konkrete prosjekter. Det finnes fremdeles mange gode småkraftprosjekter i Nord-Norge, som vi mener kan realiseres over de nærmeste årene. Vi håper at vår modell og godt samarbeid med nøkkelaktører kan være en viktig bidragsyter for å realisere gode fornybarprosjekter i nord, fortsetter Aslaksen.

- Vi har forhåpninger om at dette partnerskapet kan skape andre felles forretningsmuligheter, sier Frantzen.

- Vår forretningsmodell baserer seg på samarbeid med lokale krefter. Prosjektene vi er involvert i legger alltid igjen store verdier lokalt gjennom falleieutbetalinger til grunneiere, eiendomsskatt til kommunene og økonomiske ringvirkninger ved bruk av lokale entreprenører og leverandører, avslutter Aslaksen.

Kontakt:

Halle Aslaksen, adm. dir. Småkraft AS: halle.aslaksen@smaakraft.no +47 982 96 069
Eirik Frantzen, adm. dir. Nordkraft AS: eirik.frantzen@nordkraft.no +47 950 10 002

Småkraft AS

Småkraft AS eier 104 kraftverk over hele Norge med samlet midlere årsproduksjon på over 1,1 TWh. Småkraft sin modell baserer seg på samarbeid med lokale grunneiere for å realisere og forvalte fornybare ressurser. Grunneierne leier ut vannfallet til Småkraft i en tidsbegrenset periode og får utbetalt falleie i perioden. Småkraft samarbeider med over 600 grunneiere over hele Norge.

Nordkraft AS

Nordkraft er et energikonsern med fokus på utvikling, utbygging, produksjon og distribusjon av fornybar energi. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftomsetning og andre energirelaterte virksomheter. Konseptet Energidrift innebærer at Nordkraft leder, drifter, vedlikeholder og forvalter kraftverkene. Noe som gjøres med over 100 års erfaring. Med det tilbys finansielle aktører, nettselskap, grunneiere og andre at Nordkraft kan ta ansvaret for den totale driften av deres kraftverk.

Konsernet eies av Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %), Hålogaland Kraft (16,6 %) og Troms Kraft AS (5,33 %).

Mela kraftverk i Snåsa Offisielt åpnet

Mela kraftverk er et vannkraftverk i Snåsa kommune i Trøndelag. Det utnytter et fall på 260 meter fra Movatnet. Installert effekt er 3,74 MW fra en peltonturbin. Årsproduksjon er ca 11,8 GWh. Kraftverket har inntaksdam i Movatnet, som kan reguleres 0,99 meter. Movatnet ligger 360 meter over havet. Vannveien har en samlet lengde på ca. 3100 meter med nedgravd rør. Kraftstasjon er plassert på kote 100 og er bygget i kjent Småkraft stil.

Ny dronefilm fra Eidseteelva

Her kan du se en ny video laget av Kjell Hammerø.

Grønt obligasjonslån på 50 MEUR utstedt

Småkraft AS har sammen med ABG Sundal Collier, SEB og Nordea utstedt sitt første grønne obligasjonslån på 50 MEUR den 22. oktober 2018.

Lånet er et bullet- lån med fem års løpetid og flytende rente på 3m Euribor + 1.90% p. a. «Småkraft er på en formidabel og spennende reise, hvor vi i stort monn utløser ny fornybar energi. », sier CEO i Småkraft, Halle Aslaksen. «Dette obligasjonslånet er et stort og viktig skritt for oss. » «Vi bygger bro mellom tilgjengelig kapital og bærekraftig lokal verdiskapning.

Småkrafts grønne og robuste business modell/case/profil mottok sterk interesse fra investorer, » sier CFO i Småkraft, Erik Røysem Sterud. «Nå står vi godt rustet for det videre arbeidet med å skape verdier sammen med og for investorer, lokale grunneiere og lokalsamfunn over hele Norge»

 

Småkraft AS has together with our advisors ABG Sundal Collier, SEB and Nordea successfully placed its first 50 MEUR green bond on the 22nd October 2018.

The bond is a 5 year bullet loan with a floating rate coupon of 3m EURIBOR + 1.90% pa. “Småkraft is on an exciting journey, releasing significant volumes of new renewable energy, ” says CEO in Småkraft, Halle Aslaksen. “This green bond is a huge and important step for us as a company. ”

“Småkraft’s green and sustainable business model/case/profile? attracted significant interest from investors”, says CFO in Småkraft, Erik Røysem Sterud. “We bridge available capital with local, sustainable investment opportunities, creating both financial and non- monetary values for local landowners, communities and investors throughout Norway

Tre nye kraftverk overtatt fra NGK Utbygging AS

Sigdestad Kraftverk AS, Sandneselva Kraftverk og Fiskløysa Kraftverk AS

Småkraft tar over driftsansvaret for alle tre kraftverkene. Kraftverkene er de tre nyeste tilskuddene til vår portefølje. Til sammen har Småkraft overtatt fire nye kraftverk i 2018.   Overtagelsene gjør at Småkraft AS nå har 104 kraftverk i sin portefølje.

12. oktober åpnet ordfører Karsten Totland Sandneselva Kraftverk foran vel 80 oppmøtte små og store skuelystne. Vi i Småkraft synes dette er et godt bilde på hva kraftverkene betyr i lokalsamfunnene, for lokal verdiskapning og hvordan spesialiserte utbyggere og solide langsiktige driftsorganisasjoner sammen med lokale krefter kan skape varige verdier i distriktet.

Vi gleder oss til å produsere mye grønn energi med kraftverkene i årene som kommer, i samarbeid med de lokale grunneierne.

Småkraft has recently acquired three new powerplants from seller NGK Utbygging AS: Sigdestad Powerplant, Sandneselva Powerplant and Fiskløysa Powerplant. Småkraft will operate all three powerplants going forward together with local operators. The powerplants grows the Småkraft platform to 104 powerplants.

One of the powerplants, Sandneselva Powerplant, had official opening with mayor in Masfjorden Municipality, Karsten Totland. More than 80 local habitants attended the opening. This shows what small powerplants mean for local communities, how they contribute to local businesses and how specialized construction companies together with long term owners and professional operators generate sustainable value.

Småkraft looks forward to produce renewable energy with the powerplants in the years to come, together with local land owners.

Sigdestad Kraftverk

Beliggenhet: Ålfoten, Bremanger Kommune, Sogn og Fjordane
Fallhøyde: 141 m
Turbintype: Francis
Effekt: 9,0 MW
Årlig produksjon: 28 GWh
Kontaktperson Småkraft: Bjørnar Halvorsen

Sandneselva Kraftverk

Beliggenhet: Masfjordnes, Masfjorden Kommune, Hordaland
Fallhøyde: 213 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 2,3 MW
Årlig produksjon: 6,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Terje Marthinussen

Fiskløysa Kraftverk

Beliggenhet: Lierne Kommune, Nord Trøndelag
Fallhøyde: 187 m
Turbintype: Pelton
Effekt: 5,1 MW
Årlig produksjon: 17,9 GWh
Kontaktperson Småkraft: Inge Hansen

Planned issueing of secured Green Bonds

Green Bond investor meetings announced

 

“Småkraft AS has mandated ABG Sundal Collier, Nordea and SEB as Joint Lead Managers to arrange a series of fixed income investor meetings in the Nordics and Germany on 9 -19 October 2018.

Subject to inter alia market conditions, an EUR-denominated senior secured green bond issue may follow. The proceeds from the potential bond issue will be used to refinance outstanding debt, to finance new hydropower plants and for general corporate purposes”

Kartlegging av elvemusling og fisk i Elstadelva

 

 

NINA fikk en henvendelse høsten 2016 fra Småkraft AS, Bergen, med forespørsel om å gjennomføre en undersøkelse i Elstadelva i forbindelse med Knutfoss kraftverk. Småkraft AS hadde overtatt Knutfoss kraftverk i 2014 og ønsket nå å se på utviklingen av bestanden av elvemusling i Elstadelva oppstrøms og nedstrøms kraftverket. NINA utarbeidet et prosjektforslag som ble presentert for Småkraft AS i oktober 2016. Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) fikk også forelagt prosjektgrunnlaget, men hadde ingen kommentarer til det foreslåtte opplegget. NINA fikk derfor i november 2016 i oppdrag å undersøke forekomsten av elvemusling og fisk i Elstadelva, Grong kommune.

Småkraft sin klage førte fram.

Statnett hadde ikke rett til å kreve 20 millioner

Øyvind Lie Journalist Publisert: 2018-01-10 10:12:58.0 55

I Jondal står 55 MW småkraft på vent, men Statnett krever garanti for å bygge ny linje. NVE vil nekte Statnett å kreve småkraft-garanti NVE mener Statnett ikke hadde hjemmel til å kreve 20 millioner kroner i garanti fra småkraftutbyggere i Jondal for utredninger av mer nett.  MW småkraft med konsesjon i Jondal kommune i Hordaland mangler nettkapasitet. For å bøte på dette, sendte Statnett i fjor ut et forslag til avtale der produsentene skal stille garanti for 20 millioner kroner til utredning før en eventuell investeringsbeslutning på en linje mellom Eidefoss og Mauranger og en transformator i Mauranger. Småkraft AS, som eier to planlagte kraftverk i Jondal og som ifølge Statnett skulle stilt 4,1 millioner kroner i garanti, klaget saken inn for NVE.

NVE har ennå ikke fattet endelig vedtak i saken. Men i et varsel om vedtak fra desember, som Europower har sett, skriver direktoratet at de vurderer å treffe vedtak om at Statnett ikke har hjemmel i forskriften til å kreve et garantibeløp for utredningskostnader knyttet til regionalnettsledningen Mauranger-Jukla-Eidesfoss og transformatoren i Mauranger. NVE understreker i sitt varsel om vedtak at regionalnettsledningen det er snakk om, vurderes som den av masket nett. «NVE har i praksis aldri tillatt at det fastsettes anleggsbidrag i masket nett. Ved tidligere spørsmål om det kan kreves garantier for kostnader i masket nett, har NVE stilt som kriterium at det må kunne kreves anleggsbidrag», skriver direktoratet.

Løyve til to og avslag til eitt småkraftverk i Odda

Konsesjon innvilget 14.12.2017

Tokheim i Odda; positivt vedtak, 26,5 GWh.

Nedre Seljestad, Odda: positivt vedtak 6,1 GWh i vernet vassdrag,.

Urdland, Voss: Avslag, 6,5 GWh i vernet vassdrag.

Øvre Seljestad, Odda: Avslag 6,7 GWh i vernet vassdrag.

NVE gjev løyve til Tokheimselva kraftverk og Nedre Seljestadelva kraftverk, medan Øvre Seljestadelva kraftverk får avslag.

Seljestadelva er en del av det verna Opovassdraget. Alle kraftverka ligg i Odda kommune i Hordaland. Dei to kraftverka som har fått løyve vil produsere om lag 32,6 GWh straum i eit middels år. Dette svarar til straumbruken til om lag 1600 husstandar. Prosjektet som fekk avslag kunne ha gjeve 6,7 GWh/år. Søknadane er handsama samla for å kunne gjere ei heilskapleg vurdering av verknadane av vasskraftverka. For Tokheimselva kraftverk har verknader på landskap, friluftsliv og samla belastning vore viktige tema i NVE si vurdering. Det same har tilhøvet til vassforsyninga til Boliden.

Opo m/Låtefoss vart varig verna gjennom Verneplan I (1973), og for Øvre og Nedre Seljestadelva kraftverk har derfor tilhøvet til vassdragvernet vore eit viktig tema i NVE si vurdering. Verknadane på landskap og naturmangfald har også vore viktig i vurderinga av desse to prosjekta. NVE meiner at ei utbygging av Øvre Seljestadelva kraftverk vil redusere enkelte landskapselement og dermed svekke verneverdiane i vassdraget. For Nedre Seljestadelva kraftverk har NVE lagt vekt på at vassuttaket er lågt, og at ei utbygging i liten grad vil føre til ytterlegare belastingar på landskapet langs elva. NVE har gjeve løyve til kraftverka som vi meiner gjev minst negative konsekvensar for allmenne interesser, og som ikkje svekker verneverdiane, og samstundes vil bidra til produksjon av fornybar energi. For å redusere dei negative verknadane for allmenne interesser er det sett vilkår om avbøtande tiltak til kvart av prosjekta som har fått løyve.

Tillatelser til vannkraftutbygginger i Forsand i Rogaland

Konsesjon innvilget 24.11.2017

 

Småkraft AS gitt tillatelse til å bygge Nordåna kraftverk og Dalaåna kraftverk i Forsand kommune, Rogaland.

Vannkraftutbyggingene kan samlet bidra med en årlig produksjon på om lag 54 gigawattimer (GWh), som tilsvarer årsforbruket til om lag 2 700 husstander. - Utbyggingene vil gi tilgang på mer fornybar kraftproduksjon og bidra til verdiskaping i regionen. Det er viktig å prioritere prosjekter som bidrar til mer regulerbar kraft. Overføringene av vann til Lyngsvatn vil sørge for mer regulerbar kraftproduksjon i Lysebotn, sier olje- og energiminister Terje Søviknes. 

Virkninger for landskap, friluftsliv og naturmangfold har stått sentralt under konsesjonsbehandlingen. Det er lagt stor vekt på avbøtende tiltak og prosjekttilpasninger som reduserer ulempene, samtidig som søknadene om utbygging av Øvre Dalaåna og regulering og overføring av Longatjørna avslås. Forsand kommune vil få årlige inntekter gjennom skatter og avgifter. Utbyggingene vil medføre lokale næringsinntekter og økt sysselsetting i regionen i form av leveranser av varer og tjenester.

Småkraft har fått konsesjon til Todeilselva i Modalen

Konsesjon innvilget 04.07.2017

 

Todeilselva kraftverk vil utnytte vannføringen fra et felt på 7,10 km2 i Todeilselva og Almabekken i Modalen kommune.

Kraftverket vil utnytte et fall på 250 m mellom kote +355 og kote +105. Todeilselva kraftverk er beregnet å produsere 6,7 GWh i et midlere år. Med en utbyggingskostnad på 30,1 millioner kroner gir dette en utbyggingspris på 4,5 kr/kWh.

Tilløpsrøret vil få en diameter på om lag 0,3, 0,7 og 0,8 meter, og en total lengde på om lag 1800 meter. Tilløpsrøret vil bli tildekket på hele sin strekning.

Tyske Aquila kjøper mer kraft på vestlandet

6 kraftverk på Osterøy kjøpt opp.

 

Det er gjennom Småkraft tyskerne nå har kjøpt seks småkraftverk fra BKK. Avtalen med BKK gjelder kraftverkene Tøsse (Osterøy), Osvatn (Osterøy), Møllefossen (Osterøy), Måren (Høyanger), Tverrgjuvlo (Voss) og Takle (Gulen). Kraftverkene har en samlet produksjon på om lag 70 GWh, som tilsvarer forbruket i rundt 3500 husstander. 

- Vi har ambisjoner om sterk produksjonsvekst, og disse oppkjøpene er en del av denne vekststrategien, sier administrerende direktør i Småkraft AS Halle Aslaksen i en pressemelding. - Prosessen med BKK har vist at vi har eiere som ønsker og evner å inngå slike avtaler sammen med større industrielle partnere.

Starter på Kvitåi kraftverk.

Småkraft AS vil starte utbygginga i Kvitåvatn til høsten. Målet er å få kraftverket i produksjon ved utgangen av 2018. Småkraft AS fikk konsesjon på utbygginga i 2015, da Olje- og energidepartementet overkjørte NVEs avslag på konsesjonssøknaden. Det vil gi en produksjon på 6,6 GWh i året.

 

Småkraft har fullført et nytt kraftverk.

Sommeren 2017 ble småkraft ferdig med et nytt kraftverk. Sørdalselva er et prosjekt som småkraft har utviklet i flere år.

 

Sørdalselva kraftverk ligger i Vanylven kommune i Møre og Romsdal fylke. Kraftverket er prosjektert med en løsmassedam og bygges som kulpløsning med oppstrøms tetting. Tradisjonelt inntak. Vannveien legges på østsiden av elven fra inntaket ned til foss. Her krysser rørgaten elven og legges videre ca. 100 m i gammel vei før den går ut i hagemark ned mot stasjonen. Det skal installeres en peltonturbin med 5 nåler samt forbislippingsventil i stasjonen.

Med flere nye kraftverk hvert år er sørdalselva et prakteksempel på hva Småkraft utfører. I samarbeid med NVE har prosjektet blitt utviklet med med naturens beste som hovedfokus. Småkraft har også et stort ansvar med å gi grunneieren gode avtaler som både grunneieren og Småkraft gavner av. 

Norge har historisk vært i en unik posisjon med fornybar energi

I Norge er strømproduksjonen i all hovedsak basert på fornybare kilder.
Det meste av produksjonen kommer fra vannkraft.

Helt siden slutten av 1800-tallet har Norge utnyttet energien som ligger i fornybar vannkraft og fossefall. Bruken av disse ressursene muliggjorde en storstilt industrivekst som la grunnlaget for det moderne Norge. Siden den gangen har den norske vannkraften blitt en viktigere og viktigere bestanddel i samfunnet. Forbruket og behovet for elektrisk kraft har økt i takt med moderniseringen og den økonomiske veksten i Norge. Fremdeles kommer i all hovedsak norsk elektrisitetsproduksjon fra vannkraft, eller andre fornybare kilder.

I Norge er 98 prosent av all strømproduksjon fornybar og klimavennlig. Det som setter oss i en unik posisjon både i et europeisk og globalt perspektiv. Strømproduksjonen kommer for det meste fra vannkraftverk, men også fra vindkraftverk og varmekraftverk. I 2013 produserte vi 134 TWh strøm. En TWh er en milliard kWh.  Oslo forbruker til sammenlikning litt over 9 TWh i året. Fordi Norge har så mye vannkraft er kraftproduksjonen fra år til år avhengig av nedbørsmengder og tilsig. Samtidig kan vi eksportere og importere kraft gjennom de kraftlinjer vi har til våre naboland.

Type produksjon   Mengde (Twh)
Vannkraft   129 Twh
Vindkraft   1,9 Twh
Varmekraft   3,3 Twh
Totalt   134 Twh

 

 

 

 

Et marked i kraftig ekspansjon

 

 

 

 

 

Aquila blir Norges største aktør i markedet for fornybar energi 

I den årlige rapporten fra Den internasjonale energibyrået IEA, anslår byrået at fornybare energikilder innen 2030 vil være største kilde til verdens industriproduksjon. 288 milliarder dollar, vel 2400 milliarder kroner, ble i 2015 investert i fornybar elektrisitetsproduksjon. 37 prosent, eller nærmere 900 milliarder kroner, gikk til nye vindkraftprosjekter. I Norge er utenlandske investorer blit store eiere i de nye store vindkraftprosjektene og investerer stadig mer i vannkraftprosjekter.

IEA venter kraftige kostnadsreduksjoner fremover for fornybare energiressurser. Reduksjonen for solenergi frem mot 20140 anslås til mellom 40 til 70 prosent, mens vindkuttene er anslått til mellom 10 og 20 prosent. 
Aquila har til nå vesentlig konsentrert seg om vannkraft i Norge. Pr. i dag har de kjøpt opp selskapene Småkraft, Norsk Grønnkraft og Tinfoss.

Hvorfor småkraft?

Vi kjøper retten til å drive kraftverkene i 40 år. Vi kan ikke ta med oss verken kraftverkene eller elvene på Vestlandet ut av landet. De leveres tilbake til grunneierne etter 40 år. Mange grunneiere ville aldri kunnet bygget kraftverk uten oss.
Dette er også med på å hjelpe Norge med å levere på løftene om reduserte CO₂-utslipp, og å nå to graders målet.

Å skulle føre et prosjekt fra ide til plan, plan til iverksettelse og helt fram til ferdigbygd kraftverk, er en mangesidig og krevende oppgave. Når byggefasen er tilbakelagt, kreves kvalitet og kontroll med såvel fysisk drift som kraftomsetning.

Småkraft har den tilnærming at det naturgitte utgangspunktet ligger i elva, men at den økonomiske verdien av et kraftprosjekt avhenger av utbyggerens konsept og kompetanse. Evnen til å ta gode beslutninger og gjennomføre disse på en god måte krever kompetanse. Kompetanse, industriell tilnærming og evne til å ta risiko er vårt bidrag for å skape merverdi i et prosjekt, på en trygg  og enkel måte for våre samarbeidspartnere.

 

Tysk investeringsselskap gjør Bergen til kraftsentrum

Det tyske investeringsselskapet Aquila Capital gjør Bergen til hovedstad for en storstilt utbygging av nye småkraftverk. Ambisjonen er å bygge opp ti nye kraftverk i året.

Artikkel i BT 06.des.2016 av EINAR AARRE 06:28

Lave strømpriser har gjort at det norske småkraftmarkedet nesten har ligget brakk de siste årene. Rundt 500 nye konsesjoner om bygging av småkraftverk er gitt flere steder i Norge, men ennå ikke tatt i bruk. Årsaken er at det ikke finnes nok kapital.

Nå gjør Aquila Capital med hovedkontor i Hamburg, det norske kapital ikke har våget:   – Vi ønsker å bygge mye, og vi ønsker at det skjer raskt. Bergen blir plattform for våre nye investeringer i Norge, sier administrerende direktør Oldrik Verloop i Aquila Capital.

BESØKSADRESSE: SOLHEIMSGATEN 15, 5058 BERGEN • POSTADRESSE: POSTBOKS 7050, 5020 BERGEN • FIRMAPOST@SMAAKRAFT.NO • Personvernerklæring